Oferta dla zborów

Na zaproszenie zboru realizujemy poniżej przedstawione seminaria

Seminarium 1 - Czytanie i interpretacja Biblii

Seminarium „Czytanie i interpretacja Biblii” jest praktycznym nauczaniem połączonym z ćwiczeniami. Zachęca do czytania Biblii w taki sposób, by czerpać
z niej jak najwięcej.

Realizowane jest w sposób obrazowy i entuzjastyczny
z czynnym zaangażowaniem uczestników.

Po ukończeniu seminarium uczestnicy będą potrafili odczytać znaczenie tekstu z uwzględnieniem pięciu kontekstów, poznają język Biblii oraz podstawowe reguły interpretacji Pisma Świętego.

Cz. 1. Czytanie Biblii z uwzględnieniem 5 kontekstów – Tematy:

Cz. 2. Zasady interpretacji Biblii – 
Tematy:

Seminarium 2 - Natchnienie i wiarygodność Biblii

W trakcie seminarium dowiadujemy się czym jest natchnienie Biblii, w jaki sposób

Bóg przekazał nam swoje Słowo, dlaczego jest ono wiarygodne i aktualne także dzisiaj.

Tematy:

Seminarium 3 – Głoszenie kazań

Seminarium to podnosi kwalifikacje kaznodziejów oraz przygotowuje do służby kaznodziejskiej.

Uczymy się jak odebrać Słowo od Boga, jak przygotować kazanie, zrobić dobry konspekt oraz w jaki sposób kazanie wygłosić.

Seminarium realizowane jest w sposób obrazowy i entuzjastyczny z czynnym zaangażowaniem uczestników.

Tematy:

Seminarium 4 - Analiza testów Biblijnych

Podczas seminarium w formie wykładów, dyskusji
i ćwiczeń dokonujemy analizy wybranych fragmentów
z Biblii z uwzględnieniem zasad interpretacji
oraz zwracając uwagę na oryginalne brzmienie tekstu.

Po ukończeniu seminarium uczestnicy uzyskają narzędzia pomocne w osobistym studiowaniu Biblii
oraz nabędą umiejętności potrzebnych do przygotowania kazania, wykładu lub lekcji biblijnej.

Cz. 1 Analiza tekstów Starego Testamentu

Cz. 2 Analiza tekstów Nowego Testamentu